Jump to content

ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯃꯥꯂꯤꯌꯥ ꯐꯝꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ[꯱] ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯥ ꯆꯇꯅꯔꯛꯂꯦ ꯫ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯇꯥ ꯅꯥꯎꯇꯥ ꯑꯣꯏꯄꯥ ꯀꯨꯝ ꯀꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫