Jump to content

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ, ꯈꯨꯟꯅꯥꯢ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ, ꯈꯨꯟꯅꯥꯢ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯣꯚꯦꯅꯟꯇ ꯑꯣꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ" (ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤ (ꯖꯤ.ꯑꯦ.)ꯅꯥ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯶, ꯱꯹꯶꯶ꯇꯥ ꯖꯤ.ꯑꯦ.ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯥ ꯃꯜꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯲꯲꯰꯰ꯑꯦ (XXI), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯷꯶ꯀꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯳ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ, ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯅꯟ-ꯁꯦꯜꯐ-ꯒꯕꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯁ꯭ꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ (ꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.) ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯋꯥꯁꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯧꯍꯅꯕꯥ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯲꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ, ꯀꯣꯚꯦꯅꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯱꯷꯱ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯤꯅꯥ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ꯫[꯱][꯲]

ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.(ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ (ꯌꯨ.ꯗꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯥꯔ.) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯣꯚꯦꯅꯟꯇ ꯑꯣꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ (ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ.) ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫[꯳]

ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫[꯴]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]