ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ (ꯑꯦꯐ.ꯑꯣ.ꯏ.ꯑꯥꯏ.) ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯷꯳ꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯶꯹ꯗꯥ ꯁꯥꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁ꯭ꯀꯣꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯔ, ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯑꯥꯏꯠꯀꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯔꯤ ꯁꯧꯁꯤꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯔꯅꯥ ꯁꯤꯌꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅ꯭ꯌꯨꯛꯂꯤꯌꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯗꯣꯂꯔ ꯵꯰꯰,꯰꯰꯰ (꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ.ꯗꯥ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯇꯂꯥꯟꯇꯤꯛ ꯔꯤꯆꯐꯤꯜꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯔꯕꯥꯔꯠ ꯑꯣꯔꯚꯤꯜ ꯑꯦꯟꯗꯔꯁꯟꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯷꯱ꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ: ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ., ꯁ꯭ꯕꯤꯗꯦꯟ, ꯌꯨ.ꯀꯦ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯐꯣꯏ.ꯑꯥꯏ.ꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ (ꯑꯃꯁ꯭ꯇꯔꯗꯥꯝ, ꯅꯦꯗꯥꯔꯂꯦꯟꯗꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ) ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯀꯖꯤꯛꯌꯨꯇꯤꯕ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅꯥ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯠꯀꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯲꯰꯱꯶ꯇꯥ ꯎꯔꯨꯒꯨꯋꯦꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ꯭ꯠ ꯀꯥꯔꯤꯟ ꯅꯥꯅꯁꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯅꯈꯤ꯫[꯴]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]