Jump to content

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ-ꯆꯥꯡꯗꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯹꯳ꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ.ꯑꯣ.ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ, ꯂꯥꯟ, ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ, ꯁꯦꯟꯖꯥ-ꯊꯨꯃꯖꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯒꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯥꯜꯗꯋꯦꯂꯅꯥ ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯖꯤꯛꯌꯨꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯟꯁꯅꯥ ꯲꯰꯱꯶ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯥꯄꯈꯤ, ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯃꯥꯏꯛ ꯗꯦꯕꯤꯁꯅꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯣ.[꯱][꯲]

꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯂꯗꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯈꯤ꯫ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯅꯥ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯱꯴꯷ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯥ ꯵꯱ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯗꯥ ꯲꯰꯰꯲ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯳ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ꯭ꯠ ꯴꯴꯸ ꯁꯤꯈꯤ, ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯂꯕꯥ ꯱꯰꯹, ꯄꯦꯔꯨꯗꯥ ꯵꯸, ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯇꯥ ꯶꯷, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯗꯥ ꯱꯶ ꯁꯤꯈꯤ, ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ, ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯤꯝꯕꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯀꯍꯟꯗꯨꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯗꯥꯃꯁꯤꯡ, ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯲꯱꯲ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯔꯀꯈꯤ꯫[꯳][꯴]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]