Jump to content

ꯃꯥꯏꯀꯣꯂꯥ ꯕꯥꯕꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯥꯏꯀꯣꯂꯥ ꯕꯥꯕꯛ (ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ: Микола Бабак, ꯖꯨꯟ ꯱꯰, ꯱꯹꯵꯴) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯠ, ꯑꯏꯕꯥ, ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ; ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ; ꯆꯦꯔꯀꯥꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫

ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯌ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯑꯦꯝ.ꯕꯥꯕꯀꯅꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁ "ꯔꯣꯗꯣꯚꯤꯗ" ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯆꯦꯔꯀꯥꯁꯤ ꯂꯃꯗꯝ "ꯇꯣꯂꯣꯀꯥ"ꯒꯤ ꯀꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤ, ꯁꯥꯍꯤꯠꯌꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯒꯁ", ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯅꯣꯚꯦꯜ "ꯑꯦꯂꯗꯔ ꯕ꯭ꯂꯗ" ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯗꯦꯃꯅꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯦꯟ" ꯐꯣꯡꯈꯤ꯫

꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯔꯤ, ꯐꯣꯜꯀꯂꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ "ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯥ ꯃꯤꯗꯜ ꯗ꯭ꯅꯤꯄꯥꯔ ꯱꯸-꯲꯰ ꯁꯤ.ꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯑꯥꯏꯀꯟ" ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ ,[2] ꯐꯣꯡꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯚꯤꯕꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯱꯶ꯁꯨꯕꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯥꯔ ꯐꯣꯔꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯨꯛ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯗꯥ ꯏꯚꯥꯟ ꯐꯦꯗꯣꯔꯣꯚꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯅꯕꯥ ꯗꯤꯞꯂꯣꯃꯥ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ XI ꯑꯣꯜ-ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ ꯔꯦꯇꯤꯡ "ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰꯹ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ"ꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯅꯥ ꯃꯣꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯀꯈꯉꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ "ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯥꯔꯗ"ꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯛꯁꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝ.ꯕꯥꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣ.ꯅꯥꯏꯗꯦꯟꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯁꯦꯚꯆꯦꯅꯀꯣ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯈꯤ꯫

꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯑꯦꯝ.ꯕꯥꯕꯀꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯔꯤ, ꯐꯣꯜꯀꯂꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅꯥ ꯃꯣꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃꯥ "꯱꯹ꯁꯨꯕꯥ-꯲꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯗ꯭ꯅꯤꯄꯥꯔ ꯔꯤꯖꯅꯒꯤ ꯈꯨꯉ꯭ꯒꯪꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ꯫" " ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯵,꯰꯰꯰ ꯍꯦꯅꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯃꯗꯥ ꯃꯤꯗꯜ ꯗ꯭ꯅꯤꯄꯥꯔ ꯔꯤꯖꯅꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯥꯔꯠ, ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜ, ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ-ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯉ꯭ꯒꯪꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯨꯔꯖꯣꯌꯥ ꯀꯂꯆꯔ ꯍꯧꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ, ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ, ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯁꯀꯁꯤꯡ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯈꯤ꯫ XVI ꯑꯣꯜ-ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ ꯔꯦꯇꯤꯡ "ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ"ꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯅꯥ ꯃꯣꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯀꯈꯉꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ "ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯥꯔꯗ"ꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯈꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка. Retrieved on 13 лютого 2022