Jump to content

ꯃꯥꯔ꯭ꯁ (ꯈꯣꯌꯨꯝ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯥꯔ꯭ꯁ
ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯫
Affiliationꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ
ꯃꯐꯝꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯝ

ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝꯗ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯦꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯇ ꯇꯣꯞ-ꯇꯣꯞꯄ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯨꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ-ꯍꯦꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯝꯈꯩꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯇꯨꯕꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯔꯣꯃꯨꯂꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯃꯁ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯕꯣꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯔꯣꯃꯨꯂꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯃꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ, ꯚꯦꯁ꯭ꯇꯜ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤꯜꯚꯤꯌꯥꯕꯨ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯅ ꯇꯨꯝꯂꯤꯉꯩꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯝꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯎ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯨꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯔꯣꯃꯨꯂꯁꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯞ-ꯇꯣꯞꯄ ꯔꯣꯃꯥꯟ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯟꯅꯥ ꯄꯦꯔꯦꯅꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯕꯤꯗꯀꯤ ꯐꯥꯁ꯭ꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯅ ꯃꯤꯅꯔꯚꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ, ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯗꯕꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯅꯔꯚꯥꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯟꯅꯥ ꯄꯦꯔꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯟꯅꯥ ꯄꯦꯔꯦꯅꯥꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯃꯤꯅꯔꯚꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯔ꯭ꯆꯀꯤ ꯏꯗꯦꯁ (꯱꯵ꯁꯨꯕ)ꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯁꯛꯀꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯁ ꯊꯥ (ꯃꯥꯔ꯭ꯆ) ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯊꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗ ꯂꯥꯏꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯄꯨꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯤꯡ, ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯥꯂꯤꯁꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯲꯷ꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯔꯤꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯟꯕ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯱ꯗ (ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ), ꯱꯴ꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯔꯤꯌꯥ, ꯱꯷ꯇ ꯑꯦꯒꯣꯅꯤꯌꯝ ꯃꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ, ꯱꯹ꯗ ꯀ꯭ꯋꯤꯟꯀ꯭ꯋꯥꯇ꯭ꯔꯁ (ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯔꯚꯥꯅ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯕꯤꯂꯨꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯲꯳ꯗ (ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯲꯳ꯗ) ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯔꯇꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯇꯨꯕꯤꯂꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯌꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯄꯦꯠꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯔꯤꯌꯥꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯔꯦꯖꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ 'ꯃꯥꯔ꯭ꯁ ꯚꯤꯖꯤꯂꯤꯌꯥ' ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ, ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ, ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯋꯤꯔꯤꯅꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯔ꯭ꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ ꯱, ꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯳ꯗ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯥꯂꯤꯒꯤ ꯄꯨꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯦꯠꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯁꯤꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯱꯵ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯁ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔ꯭ꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯥꯔꯇꯤꯌꯁꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯂꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ, ꯑꯦꯚꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯱꯹ꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯂꯨꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯌꯝ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]