ꯃꯥꯢꯀ꯭ꯔꯣꯄꯥꯢꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯥꯢꯀ꯭ꯔꯣꯄꯥꯢꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯈꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]