ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ

ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄꯜꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ-ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯱꯹꯰꯰ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯹꯹꯲ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁꯅꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁ $꯱꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯊꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯱꯲꯸ꯀꯦ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯑꯦꯁ.ꯏ. ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯟꯆꯤ ꯹ (ꯁꯦ.ꯃꯤ. ꯲꯳) ꯃꯣꯅꯣꯛꯔꯣꯝ ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯇꯤ. ꯑꯦꯄꯂꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤ.ꯄꯤ.ꯌꯨ., ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯔꯦꯝ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ, ꯃꯦꯛꯋꯥꯔꯜꯗꯅꯥ ꯃꯁꯤꯕꯨ "ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯃꯃꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯒ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ" ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯑꯅꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ" ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫" ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯕꯦꯖꯒꯥ ꯆꯨꯅꯕ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯦꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ ꯂꯣ-ꯑꯦꯟꯗ ꯃꯦꯛ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯗꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯲꯵ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄꯜ ꯁꯨꯄꯔꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯳.꯵-ꯏꯟꯆꯤ (ꯁꯦ.ꯃꯤ. ꯹)ꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯄꯤ ꯗꯤꯁ꯭ꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯃꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯑꯦꯁ.ꯏ./꯳꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯦꯛꯠ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯟ-ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯗꯦꯕꯜ ꯗꯦꯁ꯭ꯀꯇꯣꯞ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Ould꯫ Andrew꯫ "Mac Classic to debut at under $1,000."꯫ PC Week꯫ August 6, 1990꯫ ꯂꯃꯥꯏ - 17 ꯫