ꯃꯦꯇꯤꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯦꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯇꯥꯢꯇꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯲ꯁꯨꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯇꯤꯁ&oldid=23103" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ