ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ: "مِنْطَقَة مَكَّة") (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Mecca Province ) ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯱꯳ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯝ ꯄꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯳ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯄꯅꯥ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]