Jump to content

ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯹

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯹ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ (꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯶ꯇꯥ ꯃꯦꯀꯑꯣꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯈꯤ)ꯅꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯫ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯳, ꯱꯹꯹꯹ꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ, ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ "ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ" ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤ, [꯱] ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯦꯔꯂꯣꯛ ꯲ꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯥꯔꯆ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯏꯇꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯏꯝꯞꯇꯤꯕ ꯃꯜꯇꯤꯇꯥꯁ꯭ꯀꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ, [꯲] ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯀꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ ꯲꯰꯰꯱ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯂꯦꯞꯈꯤ, ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.ꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯠꯇꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.ꯒꯥ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯥ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯲ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯋꯥꯏꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ, ꯁ꯭ꯇꯤꯚ ꯖꯣꯕꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯛ ꯐꯤꯟꯔꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫ [꯳]

ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ “ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯵꯰” ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯕꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯔꯂꯣꯛ ꯲ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯊꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ "ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ" ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯋꯤꯛꯇꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯑꯥꯏꯇꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯏꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ (ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯛ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯑꯥꯏꯛꯂꯥꯎꯗ ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯲.꯵ꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯇꯤ.ꯁꯤ.ꯄꯤ./ꯑꯥꯏ.ꯄꯤ ꯫

ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ: [꯴]

 • ꯑꯦꯠ ꯏꯖ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯌꯨꯖꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯫
 • ꯚꯣꯏꯁꯞꯔꯤꯟꯠ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯣꯒꯏꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯫
 • ꯀꯤꯆꯦꯟ, ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯂꯕ ꯀꯤꯆꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯟꯛꯔꯤꯞꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 • ꯑꯦꯄꯜ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ ꯑꯄꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯃꯇꯣꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯫
 • ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯁꯥꯎꯟꯗ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯕꯤ ꯫
 • ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯲.꯰, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯑꯦꯄꯂꯁ꯭ꯛꯔꯤꯞꯇ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯵]
 • ꯐꯣꯟꯠꯁꯤꯡꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯟꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯐꯒꯠꯍꯜꯂꯦ ꯫
 • ꯄꯣꯏꯟꯠ-ꯇꯨ-ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ (PPP)ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ TCP/IP ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯑꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁꯔꯚꯔ ꯳.꯵ ꯫
 • TCP/IPꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯄꯜꯁ꯭ꯛꯔꯤꯞꯠꯀꯤ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯚꯔꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯫
 • TCP/IPꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯐꯥꯏꯜ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯫
 • USB ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ, ꯑꯀꯛꯅꯕ USB ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ TCP/IP ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯥꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 • ꯐꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯥ ꯱꯲꯸-ꯕꯤꯠ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯦꯟꯛꯔꯤꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯫
 • ꯲ GB ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯫
 • ꯌꯨꯅꯤꯛꯁ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯫
 • ꯐꯥꯏꯟꯗꯔꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ (ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ. ꯹.꯱ꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ) ꯫
 • ꯐꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯥ "ꯎꯏꯟꯗꯣ" ꯃꯦꯅꯨ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ (ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ. ꯹.꯱ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯍꯅꯕꯥ) ꯫

ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

10.5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.ꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤ.ꯁꯤ OS X. ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ Mac OS ꯹ꯗꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔꯗꯥ Mac OS 9 ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯇꯥ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯔꯤꯟ ꯔꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯎꯠꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯍꯥꯔꯗꯋꯥꯌꯔꯒꯥ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯫

꯲꯰꯰꯲ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟ ꯖꯣꯁꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯑꯦꯄꯂꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗꯋꯥꯏꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯤꯚ ꯖꯕꯁꯅꯥ ꯀꯣꯐꯤꯟ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯛ ꯐꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯥ [꯳] ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯹.꯲.꯲ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ" ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫

ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯵ꯗꯥ ꯖꯣꯕꯅꯥ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯜ x86 ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯞꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯔꯣꯁꯦꯇꯥ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤꯁꯤ ꯏꯃꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯸ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯹ꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯏꯕꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ x86ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤꯁꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯱꯰.꯴ꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ; ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, OS Xꯒꯤ x86 ꯚꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯫

ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯜ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤꯁꯤ ꯏꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯄꯁꯦꯚꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯏꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯁꯤꯄꯁꯦꯚꯥꯔꯅꯥ ꯹.꯰.꯴ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯚꯔꯖꯟꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯫ ꯄꯤꯌꯥꯔꯄꯤꯁꯤ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤꯁꯤ ꯏꯃꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯹ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯫ [꯶] QEMUꯅꯥ PowerPC G4 ꯏꯃꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ Mac OS 9 ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩ ꯫ [꯷]

꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯖꯤ꯴ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯅꯥ ꯱ GHz ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ "ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ. ꯔꯣꯝ" ꯑꯁꯤ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯛꯁ.ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ (ꯖꯤ꯵ ꯃꯦꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯅꯥ ꯖꯤ꯵ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯤꯡ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯆꯂꯥꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ ) ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯄꯊꯥꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯱ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ GHz "ꯑꯦꯟꯇꯤꯃꯣꯅꯤ" ꯇꯥꯏꯇꯅꯤꯌꯝ ꯄꯥꯋꯔꯕꯨꯛ G4, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ 9 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ “ ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ-ꯕꯨꯠ ” ꯀꯟꯐꯤꯒꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯏ (ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ) ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯱ꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯋꯔꯕꯨꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯳ꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯱ ꯒꯤꯒꯥꯍꯥꯔꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱.꯲꯵ ꯒꯤꯒꯥꯍꯥꯔꯖ "ꯃꯤꯔꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯗꯣꯔꯁꯤꯡ" ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯦꯛ ꯖꯤ꯴ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯹, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯱.꯲꯵ ꯒꯤꯒꯥꯍꯥꯔꯖ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗ ꯫

ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄꯜꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ, ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯕ G4 ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ 9ꯗꯥ ꯕꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ 9 ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯃꯦꯛ ꯑꯣꯑꯦꯁ ꯔꯣꯝ"ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯟꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯦꯆꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯸]

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯃꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯏꯟꯗꯣꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯛꯁꯇꯥ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ [꯹] ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ, ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯁꯤꯄꯁꯦꯚꯔ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ x86 ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯋꯔꯄꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯃꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯈꯤ . ꯃꯁꯤꯅꯥ PowerPC ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯥ ꯏꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤ Mac OS 9.0.4 ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯆꯠꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯚꯔꯖꯟꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯈꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯂꯥꯀꯏ ꯀꯣꯗꯅꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯜ
꯹.꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯳, ꯱꯹꯹꯹ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ
ꯁꯣꯅꯥꯇꯥ ꯑꯥꯏꯃꯦꯛ ꯖꯤ꯳ ꯹꯹ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯗꯤ
꯹.꯰.꯲ ꯂꯩ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯰꯰ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ

(ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯥ)

 • ꯕꯒ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯥ
ꯄꯥꯋꯔꯕꯨꯛ (ꯐꯥꯏꯌꯔꯋꯥꯏꯔ) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯥꯏ
꯹.꯰.꯳ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯰꯰ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ

(ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯥ)

ꯑꯥꯏꯃꯦꯛ/ꯑꯥꯏꯃꯦꯛ ꯗꯤꯚꯤ/ꯑꯥꯏꯃꯦꯛ ꯗꯤꯚꯤ ꯑꯦꯁ.ꯏ
꯹.꯰.꯴ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯴, ꯲꯰꯰꯰ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯏꯎ.ꯑꯦꯁ.ꯕꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯌꯔꯋꯥꯏꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ
 • ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯕꯒ ꯐꯤꯛꯁꯁꯤꯡ
ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯥꯏꯃꯦꯛ ꯖꯤ꯳ (ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ) ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ
꯹.꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯹, ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯐꯥꯏꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯁ꯭ꯛ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ
 • ꯐꯥꯏꯟꯗꯔ ‘ꯋꯤꯟꯗꯣ’ ꯃꯦꯅꯨ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ
 • ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ
 • ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ
ꯐꯣꯔꯇꯤꯁꯤꯃꯣ ꯑꯥꯏꯕꯨꯛ ꯱꯴ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯲ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ
꯹.꯲ ꯂꯩ ꯖꯨꯟ ꯱꯸, ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ

(ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄꯥ)

 • ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯖꯤ.꯳ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ
 • ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ
 • ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ
ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯦꯛ ꯖꯤ꯴ (ꯀꯨꯏꯀꯁꯤꯂꯚꯥꯔ) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯥꯏ
꯹.꯲.꯱ ꯂꯩ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯱, ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯃꯥꯏꯅꯣꯔ ꯕꯒ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ
ꯂꯥꯏꯃꯂꯥꯏꯠ ꯑꯥꯏꯕꯨꯛ (꯲꯰꯰꯱ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ), ꯄꯥꯋꯔꯕꯨꯛ ꯖꯤ꯴ (ꯒꯤꯒꯥꯕꯤꯠ ꯏꯊꯥꯔꯅꯦꯠ) ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ
꯹.꯲.꯲ ꯂꯩ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯵, ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤ
 • ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯒ ꯐꯤꯛꯁꯁꯤꯡ
ꯂꯨ꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ

ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹ꯗꯥ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯹.꯰.꯴, ꯹.꯱, ꯹.꯲.꯱, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯹.꯲.꯲ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹.꯰.꯴ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯎ.ꯑꯦꯁ.ꯕꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯌꯔꯋꯥꯏꯔ ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯕꯒ ꯐꯤꯛꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹.꯱ꯗꯥ ꯃꯦꯀꯤꯟꯇꯣꯁ ꯐꯥꯏꯟꯗꯔꯗꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯤ.ꯗꯤ. ꯃꯦꯛ ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.꯹.꯲ꯅꯥ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯒꯠꯍꯟꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]