ꯃꯦꯟꯍꯤꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯦꯟꯍꯤꯠ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯑꯃꯣꯝꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯟꯍꯤꯠ&oldid=35535" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ