Jump to content

ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]