ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Joppen1907India1700a.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]