ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Bubble Milk Tea) ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯸꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫