Jump to content

ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ "ꯄ"ꯅ ꯍꯧꯕ ꯋꯥꯂꯨꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ)ꯗ "ꯄ"ꯅ ꯍꯧꯕ ꯋꯥꯂꯨꯁꯤꯡ (ꯋꯥꯔꯨꯁꯤꯡ) ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ:

  1. ꯄꯥ
  2. ꯄꯤ
  3. ꯄꯨ
  4. ꯄꯦ
  5. ꯄꯩ
  6. ꯄꯣ
  7. ꯄꯧ
  8. ꯄꯪ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]