ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯆꯥꯛꯉꯥꯢ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ (ꯆꯥꯛꯉꯥꯢ ꯋꯥꯔꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ (ꯆꯥꯛꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ) ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯍꯧꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯆꯥꯂꯣꯟ ꯁꯨꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯤꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯡꯄꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯅꯨꯕ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯢꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯨꯡꯒꯥꯗ ꯃꯩ ꯇꯦꯛꯅ ꯇꯦꯛꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯣꯢꯕ ꯉꯥꯢꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯄꯨꯜꯒꯤ ꯄꯩꯀꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯧꯕꯅꯤ ꯫[꯱][꯲]

ꯄꯔꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯪꯗꯥꯏꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Rajkumari, Yaisna (12 April 2021). "Manipuri Folktales". Indian Literature. 59 (1 (285)): 53–59 – via JSTOR.
  2. Folk Tales.