ꯃ꯭ꯌꯨꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯃ꯭ꯌꯨꯁ ꯹ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ ꯹ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃ꯭ꯌꯨꯁ&oldid=22956" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ