ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ (Chemistry) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯂꯦꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯇꯝ, ꯃꯣꯂꯦꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]