Jump to content

ꯄꯤꯇꯨꯏꯇꯔꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯤꯇꯨꯏꯇꯔꯤ ꯒ꯭ꯜꯌꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯅꯗꯥ ꯂꯩ꯫ ꯄꯤꯇꯨꯏꯇꯔꯤ ꯒ꯭ꯜꯌꯥꯟꯗꯗꯒꯤ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ, ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ, ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇ, ꯁꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ, ꯊꯥꯌꯔꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯜꯌꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯃꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯃꯤꯔꯣꯅꯕꯥ, ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯀꯄꯥ, ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯄꯤꯊꯀꯄꯥ, ꯀꯤꯗꯅꯤꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯁꯟ, ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕꯥ꯫