Jump to content

ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯤꯅꯣꯁꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯤꯅꯣꯁꯥ

ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯤꯅꯣꯁꯥ ꯀꯦꯟꯇꯦꯂꯥꯅꯣ (ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯱, ꯱꯹꯵꯸) ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯥꯟ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯋꯥꯔꯛ ꯀꯅꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯑꯦꯀꯖꯤꯛꯌꯨꯇꯤꯕ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯥ, ꯖꯔꯃꯅꯤ, ꯁ꯭ꯂꯣꯚꯦꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯂꯣꯚꯥꯀꯤꯌꯥꯗꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯥꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤ ꯐꯦꯂꯤꯞ ꯀꯥꯜꯗꯦꯔꯣꯅꯒꯤ ꯃꯟꯠꯔꯤꯃꯟꯗꯂꯗꯥ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯤꯑꯣ ꯗꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯄꯇꯥ ꯕꯦꯆꯦꯂꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯕꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯖꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗꯥ ꯗꯤꯞꯂꯣꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯤꯅꯣꯁꯥꯅꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯶, ꯱꯹꯸꯱ꯗꯥ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯔꯕꯤꯁꯇꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯥꯟ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯹꯲ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯹꯷ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯇꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯥꯟ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯕꯦꯔꯣ-ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯃꯤꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯫[꯱]

ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯈ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥ ꯫

ꯃꯍꯥꯛ ꯲꯰꯰꯰ꯗꯥ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯁꯔꯕꯤꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯰꯱ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯲ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯥꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯟ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯅꯥꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯣꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯶ꯀꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯫[꯲]

ꯑꯦꯁ꯭ꯄꯤꯅꯣꯁꯥ (ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ) ꯀꯟꯗꯣꯂꯤꯖ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯇꯔ ꯃꯦꯀꯀꯦꯌꯔꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ꯫ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯲꯸, ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ, ꯃꯤꯈꯂꯗꯥ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯛꯂꯕꯥ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤ ꯐꯦꯂꯤꯞ ꯀꯥꯜꯗꯦꯔꯣꯅꯅꯥ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱, ꯲꯰꯰꯶ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ-ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ (ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ) ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯅꯤꯖꯨꯌꯦꯂꯥꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯗꯤꯞꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯫[꯳]

꯲꯰꯱꯶ꯀꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯥꯟ ꯀꯤ-ꯃꯨꯅꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯋꯥꯔꯛ ꯀꯅꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ (ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.)ꯒꯤ ꯑꯦꯀꯖꯤꯛꯌꯨꯇꯤꯕ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯟꯈꯤ ꯫[꯴]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]