ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ (ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ: ꯃꯦꯠꯔꯣ ꯗꯦ ꯄꯦꯔꯤꯁ metʁo də paʁi ; ꯃꯦꯠꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯦꯟ metʁɔpɔlitɛ̃ ) ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯃꯦꯠꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯂꯝꯂꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ, ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯑꯣꯅ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯦꯟꯠꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯲꯲꯶.꯹ (ꯃꯥꯏꯜ ꯱꯴꯱.꯰) ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯳꯰꯸ ꯂꯩ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯶꯴ꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯏ ꯫ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯶ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯂꯥꯏꯟ ꯱, ꯂꯥꯏꯟ ꯴ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯴ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏ ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯏ, ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯅ ꯇꯥꯀꯏ ꯫

ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯁꯀꯣ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯲꯰꯱꯵ꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯱.꯵꯲꯰ ꯄꯨꯈꯤ, ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯴.꯱꯶ ꯄꯨꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯲꯰% ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯂꯝꯂꯦꯜꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯰꯵.꯴ (ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯃꯥꯏꯜ ꯴꯱)ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯲꯴꯴ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯉꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔ.ꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯦꯇꯦꯂꯦꯠ–ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯂꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯃꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫

ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯹, ꯱꯹꯰꯰ ꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥ (ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ)ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯥ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯈꯤ; ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯳꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯥꯈꯤ ꯫ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯌꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯫ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯌꯥꯏꯊꯪꯕ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔ.ꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯉꯥ (꯱꯹꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤ), ꯇ꯭ꯔꯥꯝꯋꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯰ (꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ)ꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁꯕꯑꯔꯕꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯸, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯜ ꯆꯥꯔꯂꯁ ꯗꯦ ꯒꯧꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗ, ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯴ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔ.ꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯦ. ꯃꯁꯤꯅ ꯲꯰꯲꯰ꯗ ꯃꯥꯏꯔꯤ ꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇ-ꯑꯣꯌꯦꯟꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯂꯝꯂꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯜ-ꯗꯦ-ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯔꯕꯤꯇꯦꯜ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯔꯤ (꯱꯵, ꯱꯶, ꯱꯷ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯸)ꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯱, ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯲, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯴ꯗ ꯁꯥꯔꯤ, ꯂꯥꯏꯟ ꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯱꯰ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯳ꯕꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯷ꯕꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]