ꯄꯨꯀꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯄꯨꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯠꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯩꯐꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯝꯐꯝꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯨꯀꯩ&oldid=20117" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ