Jump to content

ꯄꯨꯟꯁꯤꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
꯱꯷꯲꯷ ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ Plutarch ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ Lives of the Noble Greeks and Romans ꯖꯦꯀꯣꯕ ꯇꯣꯟꯁꯟ ꯅꯥ ꯎꯅꯝ ꯇꯧꯕ

ꯄꯨꯟꯁꯤꯋꯥꯔꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯨꯞꯊꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯗ ꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯗꯔꯥ ꯌꯥꯗꯔꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ, ꯊꯕꯛ, ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ(ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯱ꯒ ꯱ꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯕ, ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯋꯑꯃꯥꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ, ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯣꯠꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]