ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]