ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯇꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Protista or Protist) ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ, ꯁꯥ-ꯉꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯢꯒꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯆꯟꯗꯦ꯫[꯱] Protist collage 2.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]