ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]