ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯔꯥꯖ꯭ꯌ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Kingdom, Princely State, Realm) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]