ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡ ꯂꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡ ꯂꯤ
ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ e
Missing taxonomy template (fix): Menispermaceae
Genus: [[ Tinospora|Tinospora]]
Species: ''T. cordifolia''
Binomial name
Tinospora cordifolia
(Thunb.) Miers

ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡ ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]