Jump to content

ꯅꯥꯁꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox space agency ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯔꯣꯅꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟ (ꯅꯥꯁꯥ /ˈnæsə/) ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ, ꯑꯦꯔꯣꯅꯣꯇꯤꯛꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯥꯁꯥ&oldid=48334" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ