ꯅꯥꯒꯣꯌꯥ ꯌꯥꯅꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯥꯒꯣꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯨ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯀꯄꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯅꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯥ ꯅꯥꯒꯣꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ (ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯁ.) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯹꯲ꯒꯤ ꯀꯅꯚꯦꯟꯁꯅꯒꯤ ꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯁꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ (ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯗꯤ.)ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯃꯗꯤ ꯁꯤ.ꯕꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯍꯨꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯥ ꯏꯃꯞꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯅꯤ: ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ, ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯍꯅꯕꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕꯥ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯹ꯗꯥ ꯖꯄꯥꯅꯒꯤ ꯅꯥꯒꯣꯌꯥꯗꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯇ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯱꯲ꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ, ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯱꯲꯸ꯅꯥ ꯔꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯱꯲꯷ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯛꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯖꯤꯁ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯗꯥ, ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯗꯥ, ꯂꯧꯅꯒꯅꯕꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯇꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]