Jump to content

ꯅꯥꯓꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯍꯤꯠꯂꯔ

ꯅꯥꯖꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯓꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯔꯦꯏꯆ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯱꯹꯳꯳ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯴꯳ ꯐꯥꯎꯕ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯔꯦꯏꯆ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ ꯱꯹꯴꯳ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯴꯵ ꯐꯥꯎꯕ, ꯱꯹꯳꯳ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯴꯵ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯗꯣꯜꯐ ꯍꯤꯇꯂꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯖꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯍꯤꯇꯂꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯥ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ꯔꯦꯏꯆ, ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯥ "ꯊꯥꯔꯗ ꯔꯤꯑꯦꯂꯝ" ꯅꯠꯔꯒꯥ "ꯊꯥꯔꯗ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ" ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔ (꯸꯰꯰–꯱꯸꯰꯶) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ (꯱꯸꯷꯱–꯱꯹꯱꯸)ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯟꯈꯤ ꯫ ꯍꯤꯇꯂꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕꯥ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕꯥ ꯔꯦꯏꯆ ꯑꯁꯤ, ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯲ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯱꯹꯴꯵ ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯫