Jump to content

ꯅꯥꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯥꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯒꯤ ꯅꯥꯕ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: masturbation ) ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥꯠꯄꯨ ꯍꯛꯇꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯢꯕ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
Volunteer simple vector art of male doing Mastururbation