ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
Portrait of W.C. Roentgen Wellcome M0010904.jpg

ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ (ꯅꯩꯅꯂꯣꯏ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: scientist ) ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯄꯨ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ Scientists ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ&oldid=46453" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ