Jump to content

ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ (ꯅꯩꯅꯂꯣꯏ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: scientist ) ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯄꯨ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ Scientists ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ&oldid=46453" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ