ꯆꯅꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯅꯝ (ꯆꯟꯅꯝ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Garlic, Allium sativum) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯛ (ꯃꯀꯥ) ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯫ ꯲꯫ ꯳꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯅꯝ&oldid=27700" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ