ꯆꯅꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯆꯅꯝ (ꯆꯟꯅꯝ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Garlic, Allium sativum) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯛ (ꯃꯀꯥ) ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] Garlic.jpg

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯫ Garlic.svg ꯲꯫ Garlic Press and Garlic.jpg ꯳꯫ Garlic whole.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯅꯝ&oldid=27700" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ