ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯛꯄꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯛꯄꯜ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Great Wall of China) ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]