ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯖꯤꯖꯨꯁꯀꯤ ꯆ꯭ꯔꯆ ꯑꯃꯥ ꯱꯹꯱꯷ ꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯫ ꯉꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯲.꯵ ꯃꯤꯂꯤꯑꯣꯟ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯇ ꯶ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯂꯒꯥ ꯫ ꯆ꯭ꯔꯆ ꯁꯤ ꯑꯉꯟꯕꯥ ꯲꯰ ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯄꯦꯟꯇꯤꯀꯣꯁꯇꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯟꯅꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯳꯲ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ | ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯥ ꯆ꯭ꯔꯆ ꯁꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯥ ꯁꯟꯇꯣꯛꯄꯥ ꯖꯤꯖꯨꯁ . ꯀꯤ ꯲ ꯁꯨꯕꯥ ꯂꯥꯛꯇꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯫ ꯆ꯭ꯔꯆꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯥꯖꯥꯅꯥꯕ ꯱꯰ ꯑꯗꯨꯗꯤ
꯱. ꯍꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ
꯲. ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯥ
꯳. ꯈꯣꯡꯇꯣꯟ ꯆꯥꯝꯕꯥ
꯴. ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ
꯵. ꯁꯥꯕꯥꯊ ꯗꯦ
꯶. ꯖꯤꯖꯨꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ
꯷. ꯕꯥꯏꯕꯜ
꯸. ꯑꯔꯥꯟꯈꯨꯕꯝ
꯹. ꯆ꯭ꯔꯆ
꯱꯰. ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯌꯦꯜ ‌