ꯆꯥꯃꯨꯟꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯥꯃꯨꯟꯗꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯟꯗꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯥꯃꯨꯟꯗꯥ&oldid=49388" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ