ꯆꯥ (ꯃꯍꯤ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯊꯛꯅꯔꯕ ꯃꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯥ ꯂꯩ ꯑꯁꯪꯕ ꯆꯥ ꯱ꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯆꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯆꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯥ_(ꯃꯍꯤ)&oldid=48271" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ