ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ꯭ꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔ꯭ꯊ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ (ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ)ꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯀꯈꯉꯅꯕꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯲꯰꯰꯵ꯗꯥ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ, ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯷ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯀꯄꯨ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯅꯕꯥ, ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯧꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯏ.ꯄꯤ.ꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯵꯰꯰ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫[꯱][꯲]

ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯗꯣꯜꯂꯔ ꯱꯵,꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯁꯦꯂꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯳]

꯲꯰꯱꯷ꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯪ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯑꯣꯍꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯀꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯀꯍꯅꯈꯤ – ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯗꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ ꯑꯉꯀꯄꯥ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯎꯠꯂꯤꯕꯥ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯅꯣꯕꯦꯇꯔꯁꯤꯡ, ꯱꯸ꯗꯒꯤ ꯳꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯂꯣꯃꯗꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯥ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯀꯣꯚꯦꯁ꯭ꯠꯔꯣꯒꯥ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯸ꯗꯒꯤ ꯳꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯷ꯇꯥ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯅꯕꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯀꯄꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫[꯴][꯵][꯶]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]