Jump to content

ꯆꯨꯆꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯨꯆꯥꯛ (ꯆꯨꯖꯥꯛ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Corn, Maize ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯨꯆꯥꯛ&oldid=55522" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ