ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯄꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯄꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ (ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝ ꯃꯀꯣꯛ) ꯇꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]