Jump to content

ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯄꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯄꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯃꯦꯪꯂꯣꯪ ꯄꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯑꯃ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ (ꯂꯩꯉꯥꯛꯐꯝ ꯃꯀꯣꯛ) ꯇꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]