ꯇꯇꯦꯅꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯇꯦꯅꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯇꯥꯢꯄꯪꯄꯥꯜ ꯄꯨ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯇꯦꯅꯦꯟ&oldid=28794" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ