Jump to content

ꯇꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯜ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ ꯊꯥꯎ (ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯒꯦꯍꯨ ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯥ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯕꯁꯤꯡ (ꯁꯣꯔꯗꯣꯒꯨꯝꯕꯥ), ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯅꯠꯇꯔꯒꯥ ꯍꯥꯏ-ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯦꯌꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯐ꯭ꯂꯨꯐ ꯇꯧꯕꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯕꯨꯕꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯗꯥ, ꯀꯝꯃꯔꯁꯤꯑꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯇꯥ ꯃꯁꯛ, ꯇꯦꯛꯁꯆꯔ, ꯃꯆꯨ, ꯁꯦꯂꯐꯝ, ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯔꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯜ&oldid=49171" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ