ꯇꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯔꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯔꯔꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tom and Jerry) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯴꯰ꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯕꯥꯔꯕꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯢꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]