ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ (ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ) (Tamil script) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯃꯤꯜ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]