ꯇꯥꯢꯔꯥꯅꯣꯁꯧꯔꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯥꯢꯔꯥꯅꯣꯁꯧꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯏꯔꯥꯅꯣꯁꯧꯔꯁ (Tyrannosaurus) ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯢꯅꯣꯁꯣꯔ ꯃꯔꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯂꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯧꯕ ꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]