Jump to content

ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯔꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯔꯨ (gamete, germ cell, sex cell) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯆꯥꯇꯥ ꯅꯥꯎꯇꯥ ꯁꯝꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯨ (ꯃꯍꯤꯛ) ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯆꯥꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥꯠꯇ ꯁꯨꯡꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]