Jump to content

ꯇꯦꯒꯃꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯦꯒꯃꯦꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tegmen) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯢꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯦꯒꯃꯦꯟ&oldid=55555" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ