Jump to content

ꯇꯦꯔꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯇꯦꯔꯥ (ꯇꯦꯔꯥ ꯃꯥꯇꯦꯔ) ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯁꯤꯔꯤꯖꯀ ꯂꯣꯢꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯦꯔꯥ&oldid=35493" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ